Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

Czcionka:

Wymagane dokumenty

 

1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu udokumentowania sytuacji dochodowej rodziny ucznia do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie pracownika za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o dochodzie – z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia – niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnieniu

b) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych, wystawione przez właściwy Urząd Gminy, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub aktualna decyzja podatkowa,

e) kopia aktualnej decyzji ZUS, KRUS itp. ustalająca prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń,

f) inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody, np. umowa wynajmu, dzierżawy itp.

g) w przypadku gdy jeden z członków rodziny studiuje i otrzymuje stypendium – aktualne zaświadczenie z uczelni o jego wysokości,

h) kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie wraz z kopią dokumentu poświadczającego ich faktyczną zapłatę,

2) w celu udokumentowania występowania w rodzinie ucznia jednej z okoliczności o których mowa w art,7 ustawy o pomocy  społecznej, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) w przypadku niepełności rodziny: kopię wyroku orzekającego separację lub rozwód,

b) w przypadku niepełnosprawności: kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku osób będących rolnikami – orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

c) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby: zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia

d) w przypadku braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych: wyrok sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich lub opinia lub zaświadczenie kuratora sądowego

f) w przypadku alkoholizmu: zaświadczenie zakładu leczenia odwykowego, bądź innego zakładu opieki zdrowotnej o prowadzeniu leczenia odwykowego lub inne dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie alkoholizmu

g) w przypadku narkomanii: zaświadczenie uprawnionego lekarza lub ZOZ o prowadzonym leczeniu bądź rehabilitacji osoby uzależnionej

h) w przypadku zdarzenia losowego: wszelkie dokumenty potwierdzające jego wystąpienie, np: zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby nagłych wypadków), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny ucznia), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek na stypendium szkolne na rok 2018/2019

Utworzono dnia 14.09.2018, 11:05

Zaświadczenie o dochodzie

Utworzono dnia 08.08.2017, 09:37

Oświadczenie o dochodzie

Utworzono dnia 08.08.2017, 09:36

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny