Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ważne informacje

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim

ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie

tel. 032/390-21-88; e-mail: opsswierklaniec@op.pl
 

Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Świerklaniec
 

ROK SZKOLNY 2017/2018


W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Świadczeniem tym jest stypendium szkolne, które przyznaje Wójt Gminy. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.


Druk wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim, 42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 62
(pokój nr 5, tel. 032/3902188, wew. 22).

W/w wnioski można składać od 1 września w siedzibie Ośrodka najpóźniej do dnia 15 września 2017 r. w następujących dniach i godzinach:
wtorek od 10.00 do 12.00 oraz w czwartek od 12.00 do 14.00.

 

UWAGA:

 

  1. Oryginały faktur lub rachunków muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
  2. Przy wystawianiu faktury lub rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów. Istotne jest by miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, potwierdzenia może dokonać na odwrocie dokumentu sprzedawca, gdy ten nie chce tego zrobić może uczynić to szkoła, do której uczęszcza uczeń).
  3. Poniesione wydatki, co do których nie można uzyskać faktury lub rachunku rozliczane będą na podstawie innych, wiarygodnych dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu (m. in.: elektroniczne potwierdzenie przelewu, itp.).
  4. Oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów nie będą zwracane, gdyż muszą pozostać w dokumentacji stypendium szkolnego.

 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury, rachunki i inne dokumenty za:

 

  1. Zakup podręczników – od lipca 2017.
  2. Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2017.
  3. Abonament internetowy – od września 2017 do czerwca 2018.
  4. Bilety za dojazdy do szkoły i koszty zakwaterowania – od września 2017 do czerwca 2018.

 

 

INFORMACJA - dotycząca stypendium szkolnego, rok szkolny (2017/2018)
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim informuje, że faktury i inne dokumenty za artykuły i usługi możliwe do rozliczenia w ramach stypendium szkolnego, dostarczane do OPS do ostatniego dnia danego miesiąca będą rozliczone w następnym miesiącu do wysokości przyznanego stypendium szkolnego zgodnie z wydaną w tym zakresie decyzją.

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 będą wydawane od dnia 22.08.2017 r. Wnioski należy składać od 1 września 2017 r. najpóźniej do
15 września 2017 r.
w ustalonych dniach i godzinach.

Ponadto informuje się, że w grudniu 2017 roku faktury i inne dokumenty będą przyjmowane najpóźniej do dnia 07.12.2017 r. a w czerwcu 2018 roku najpóźniej do dnia 07.06.2018 r. w ustalonych dniach i godzinach (wtorek od 10.00 do 12.00, czwartek od 12.00 do 14.00). Powyższe terminy są ostateczne dla rozliczenia faktur, rachunków, itp. dokumentów za artykuły i usługi w roku szkolnym 2017/2018 w ramach stypendium szkolnego do kwoty pozostałej do wykorzystania. Po tych terminach dokumenty rozliczeniowe nie będą przyjmowane.

 

 

 

WAŻNE!!!

Ponadto podaje się do wiadomości, że w przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia rażących dysproporcji pomiędzy oświadczanym i/lub dokumentowanym dochodem
a ponoszonymi wydatkami, Ośrodek zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego, będzie o tym zawiadamiał właściwe organy, tj. Prokuraturę lub Policję.

 

 

Art. 304. Kodeks Postępowania Karnego

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić
o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu ta-kiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny