Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:

 1. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 maja 2011 r.,w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Świerklaniec oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 4. Zarządzenie Nr 0050.143.2011 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 21 października  2011 roku

 

§ 2

Członkowie Zespołu – tryb i sposób ich powoływania i odwoływania

 

 1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Świerklaniec spośród wskazanych przez osoby kierujące instytucjami/organizacjami, które podpisały z Wójtem Gminy porozumienia o współpracy.
 2. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole.
 3. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany zarządzeniem Wójta przez złożenie wniosku w tej sprawie zawierającego rekomendację zwierzchnika, dotyczącą wskazania kandydata na miejsce członka ustępującego.
 4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta.
 5. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
 1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
 2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat
 3. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
  1. Uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego; odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,
  2. Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
  3. Uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta

4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością wyboru nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 1).

 

§ 3

Cele działania Zespołu

 

 1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
 2. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych organizacji i podmiotów, w tym specjaliści, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.

 

§ 4

Zadania Zespołu

 

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
 2. Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 3. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świerklaniec.
 4. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 5. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 6. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 7. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

§ 5

 

Zadania grup roboczych

 

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o zakończeniu podjętych działań grup roboczych i ich efektów.

§ 6

 

Wyniki ustaleń grupy roboczej mogą być kierowane do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół.

 

§ 7

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

 

 1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
 3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
 5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

 

 

§ 8

Organizacja pracy Zespołu

 

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
 2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu.
 4. Decyzje podejmowane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
 5. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy w Zespole. Członek Zespołu przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa Wójtowi Gminy  oświadczenie o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy.
 6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego.
 7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania. Osoby te zobowiązane są do podpisania oświadczenia o poufności informacji dotyczących danych osobowych.
 8. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. liczby spraw skierowanych do pracy w grupach roboczych, składu osobowego poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz, w razie potrzeby, proponuje niezbędne korekty.
 9. Przewodniczący Zespołu składa przed Wójtem Gminy  coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu   w terminie do 31 stycznia  każdego roku.

 

§ 9

Organizacja pracy grup roboczych

 

 1. Na wniosek skierowany do Zespołu Przewodniczący może zwołać grupę roboczą lub pozostawić sprawę do rozpoznania przez Zespół. Przewodniczący Zespołu zwołuje grupę roboczą w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej. Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych przez osobę/instytucję zgłaszającą we wniosku. Dopuszcza się po konsultacji z osobą/instytucją zgłaszającą udział w posiedzeniu grupy przedstawiciela innej instytucji/organizacji niewskazanej we wniosku przez zgłaszającego.
 2. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest każdorazowo osoba wypełniająca Niebieską Kartę- A,    a w przypadku Policji – dzielnicowi z danego terenu
 3. Skład grupy roboczej jest dostosowywany do skali problemu.
 4. Spotkania grupy roboczej odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.
 5. Grupa robocza podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.
 6. Praca grupy roboczej nad problematyką konkretnej rodziny jest procesem podzielonym na następujące etapy:

a. postawienie wstępnej diagnozy problemów w danej rodzinie,

b. zaplanowanie działań pomocowych, zawierających podział zadań na poszczególnych członków grupy roboczej ze wskazaniem konkretnych działań i terminu ich realizacji,

c. podjęcie przez poszczególnych członków grupy roboczej i instytucje/organizacje przez nich reprezentowane zaplanowanych działań,

 1. ocena skuteczności zaplanowanych i zrealizowanych działań,

e. modyfikacja planu pomocy rodzinie lub zakończenie pracy z daną rodziną.

 

7. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące: wieloaspektowej diagnozy, planu pomocy rodzinie, podziału zadań i czynności do wykonania przez członków grupy roboczej, terminu następnego spotkania

8. Dokumentacja pracy grupy roboczej jest gromadzona w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej     w  Świerklańcu do wglądu dla wszystkich członków zespołu.

9.Dokumentację pracy grupy roboczej stanowią:

 1. listy obecności z każdego posiedzenia grupy roboczej,
 2. oświadczenia każdego członka grupy roboczej w sprawie zachowania poufności zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. wniosek o zwołanie grupy roboczej wraz z dokumentami.
 4.  protokół z każdego posiedzenia grupy w danej sprawie
 5. informacja do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań grupy roboczej w sprawie konkretnej rodziny.

 

 

 1. Wszystkich członków grupy roboczej obowiązuje zasada poufności danych i informacji uzyskanych w trakcie pracy w grupie roboczej. Członek grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, składa Wójtowi Gminy oświadczenie o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 wymienionej ustawy.

                                                                           

§ 10

 

Zespół współpracuje z:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim
 2. Posterunkiem  Policji w Świerklańcu
 3. Szkołą Podstawową w Świerklańcu
 4. Szkołą Podstawową w Orzechu
 5. Szkołą Podstawową w Nowym Chechle
 6. Gimnazjum w Świerklańcu
 7. Zespołem Szkół  w  Nakle Śląskim (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
 8. Gminnym Przedszkolem Publicznym w Świerklańcu
 9. Gminnym Przedszkolem Publicznym w Nakle Śląskim
 10. Gminnym Przedszkolem Publicznym w Orzechu.
 11. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklańcu
 12. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
 13. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny