Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komu przysługuje

Czcionka:

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie od 1 października 2015 r. nie może przekraczać kwoty 514 zł, a od 1 października 2018 r. nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (dochód z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, inne), jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

- do dochodu ustalonego w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wlicza
się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Do dochodu ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca   2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późń. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późń. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje ze względu na zamieszkanie ucznia Wójt Gminy Świerklaniec  – po złożeniu w  Ośrodku Pomocy Społecznej  stosownego wniosku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

- wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,

- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

- lub z urzędu.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w siedzibie OPS, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Rodzice ucznia (pełnoletni uczeń lub osoby będące wnioskodawcą) otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Świerklaniec, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala
się  miesięczną wysokość stypendium szkolnego zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXV/296/2005 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 23 marca 2005 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny