Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze - rok 2019

Czcionka:

 

Nakło Śląskie, dnia 7 listopada 2018 r.

 

 

Nr OPS/ /2018

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

na wykonanie: usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Świerklaniec

(nazwa rodzaju zamówienia)

 

powyżej 10.000 euro a poniżej 30.000 euro

 

 

 

I. ZAMAWIAJACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim,
42-620 Nakło Sl. ul. Główna 62, tel./fax 32/390-21-88, e-mail- kierownik@swierklaniec.naszops.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U. z 2018 r. poz.1508) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) na terenie Gminy Świerklaniec.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2019 r. – do 31.12.2019 r.

Warunki płatności: przelewem w okresach miesięcznych na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku.

 

III. Ogólny zakres wykonywanych czynności w ramach realizacji zamówienia:

 

Świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą objęte osoby, które z powodu choroby, wieku, a także z innych przyczyn wymagać będą takiej pomocy.

 

Termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2019 r. – do 31.12.2019 r.

Okres gwarancji:

Warunki płatności: przelewem w okresach miesięcznych na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku.

Zakres usług dostosowuje się do indywidualnych potrzeb podopiecznych ośrodka i jest określony przez zamawiającego. Usługi będą świadczone
w miejscu zamieszkania podopiecznych od poniedziałku do piątku.
W uzasadnionych przypadkach także w soboty i niedziele. Szacunkowa liczba osób, którym będą świadczone usługi opiekuńcze to 20 osób. Ilość godzin
i zakres usług opiekuńczych będzie ulegać zmianom wynikającym z potrzeb podopiecznych i możliwości zamawiającego.

 

 

Podstawowe usługi opiekuńcze będą obejmować:

 

Opiekę higieniczno sanitarną:

 • czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego:

- toaleta całego ciała (kąpiel, natłuszczanie),

- pielęgnacja jamy ustnej,

- pielęgnacja nóg i stóp (w tym obcinanie paznokci),

- pielęgnacja włosów (mycie , czesanie, strzyżenie),

- w razie potrzeby zabezpieczenie w pampersy, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu (przebieranie w czystą odzież, zapobieganie odleżynom);

 • czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia:

- wietrzenie pomieszczeń,

- wycieranie kurzu,

- mycie podłóg,

- odkurzanie dywanów,

- mycie okien – 2 razy do roku,

- mycie naczyń,

- utrzymanie czystości w kuchni , łazience, wc,

- pranie odzieży lub pościeli;

 

Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów (żywność, środki czystości, prasa, itp.)
  i dostarczanie ich podopiecznemu,

 • przyrządzanie posiłków a w razie konieczności przecieranie
  lub miksowanie pokarmów,

 • dostarczanie gotowych posiłków (np. z punktu wydawania posiłków),

 • przygotowywanie produktów lub posiłków na części dnia, w której podopieczny zostanie sam (podwieczorek, kolacja) oraz właściwe
  ich przechowywanie,

 • w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego: nakarmienie
  i podanie napoju,

 • pomoc w ogrzewaniu mieszkania,

 • pomoc w uiszczaniu opłat i należności,

 • doustne podawanie leków zaleconych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich;

 

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

 • w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktów
  z rodziną, sąsiadami , znajomymi,

 • wychodzenie z podopiecznym na spacery,

 • utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem,

 • zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach
  z instytucjami np.: OPS, PCPR, ZUS;

Pielęgnacja – zgodnie z zaleceniami lekarza.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować:

 

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, wspieranie oraz asystowanie w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak samoobsługa, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego
  oraz korzystanie z usług różnych instytucji,

 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie
  w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, rozmowy terapeutyczne, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi , sąsiadami oraz współpraca
  z rodziną,

 • kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;

 

Pielęgnacja:

 • jako wspieranie procesu leczenia, w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków
  oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych,

 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno -pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego
  do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków:

 

- wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 

- wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – potwierdzą i udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat zamówienia polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi),

 

- wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie
do wykonania usług tj.: minimum kurs przygotowujący do wykonania takiej pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w świadczeniu usług opiekuńczych. Należy wskazać w dokumentacji minimum 4 osoby z kwalifikacjami – wykaz osób, które będą świadczyły usługi wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu, osoba świadcząca specjalistyczne usługi musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego, opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii
lub w placówce oświatowej, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce niż wyżej wymienione,

 

- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

- wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych – oświadczenie;

 

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę z ofertą oświadczeń i dokumentów. Kopie wymaganych dokumentów należy dołączyć do oferty i poświadczyć „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Zamawiający oceni spełnianie warunków w zależności od złożonych dokumentów
na zasadzie „spełnia- nie spełnia”.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 

- najniższa cena za 1 godzinę usługi – 100%;

 

W cenę 1 godziny usługi należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia usług.

 

VI. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2018 r.,
w formie:

 

 • pisemnej (osobiście, listownie), na adres: zamawiającego j. w.,

 • faksem na numer: 32/390-21-88,

 • w wersji elektronicznej na e-mail: kierownik@swierklaniec.naszops.pl;

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

 

VII. Nazwa i adres WYKONAWCY:

 

Nazwa i adres:

 

 

 

 

NIP: ………………………………………………………………………………………. .

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………………..… .

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

- cenę netto za 1 godz. podstawowych usług opiekuńczych …………….…… zł

słownie netto:………………………………………………………………………... .

 

- cenę brutto za 1 godz. podstawowych usług opiekuńczych ……………….… zł

słownie brutto: …………………………………………………………………….… .

 

- cenę netto za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych ……………… zł

słownie netto:………………………………………………………………………… .

 

- cenę brutto za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych …………….… zł

słownie brutto: ………………………………………………………………….…… .

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie

wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część

oferty są:

 

  1. ………………………………………………..,

 

  1. ………………………………………………..,

 

  1. …………………….......................................;

 

 

 

 

…………………, dnia ………………….. …………………………………

podpis osoby uprawnionej

 

 

………………….……………..

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny